Loan Interest Rate

Type Of Loans Rate of Interest
நகைக் கடன் - தனி நபர் ஒருவருக்கு
(ரூ.20,00,000/- வரை) 10.00%
வீட்டு வசதிக் கடன்
Floating - 9.50%
வீட்டு வசதிக் கடன்
Fixed Rate - 10.50%
வீடு அடமானக் கடன்
Fixed Rate - 11.00%
சிறுவணிக கடன்
10.50 %
சிறுவணிக கூட்டுப்பொறுப்புக்குழுக் கடன்
10.50 %
சம்பளக்கடன்
11.00 %
பண்ணை சாராக்கடன்
11 %
பணிபுரியும் மகளிர் கடன்
10.00 %
மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன்
10.00 %
MSME சிறு / குறு & நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன்
11.00 %
நெசவாளர் சங்க உறுப்பினர் முத்ரா-மத்திய காலக்கடன்
10.22 %
தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம்/ கிசான் விகாஸ் பத்திர ஈட்டுக் கடன்
10.50 %
வைப்புகள் ஈட்டுக்கடன்
குறிப்பிட்ட வைப்புக்கு வழங்கும் வட்டி + 2%
சுய உதவிக்குழு கடன்
10.30 %
NHFDC மாற்று திறனாளிகள் நலத்திட்டக் கடன்
ஆண் - 5.00 % பெண் - 4.00 %
TAMCO சிறுபான்மை வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக் கடன்
ஆண் - 6.00 % பெண் - 6.00 %
TAMCO சிறுபான்மை வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக் கடன் சுய உதவிக்குழு
6.00 %
ØTABCEDCO பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன்
ஆண் - 6.00 % பெண் - 6.00 %
TABCEDCO பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன் சுய உதவிக்குழு
6.00 %
வீடு அடமானக் கடன்
Floating - 10.50%