Loan Interest Rate

Type Of Loans Rate of Interest
நகைக்கடன் புல்லட் 6 மாதம் - 8.75%
12 மாதம் - 9.00%
நகைக்கடன் பொது 6 மாதம் -9.25%
12 மாதம் - 9.50%
வீட்டு வசதிக்கடன் நிரந்தர வட்டி - 8.75 %
மிதவை வட்டி - 9.25 %
வீடு அடமானக் கடன் நிரந்தர வட்டி - 9.25 %
மிதவை வட்டி - 9.75 %
சிறுவணிக கடன் 10.50 %
சிறுவணிக கூட்டுப்பொறுப்புக்குழுக் கடன் 10.50 %
சம்பளக்கடன் 11.00 %
பண்ணை சாராக்கடன் 11 %
பணிபுரியும் மகளிர் கடன் 10.00 %
மகளிர் தொழில் முனைவோர் கடன் 10.00 %
MSME சிறு / குறு & நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன் 11.00 %
நெசவாளர் சங்க உறுப்பினர் முத்ரா-மத்திய காலக்கடன் 10.22 %
தேசிய சேமிப்புப் பத்திரம்/ கிசான் விகாஸ் பத்திர ஈட்டுக் கடன் 10.50 %
வைப்புகள் ஈட்டுக்கடன் குறிப்பிட்ட வைப்புக்கு வழங்கும் வட்டி + 2%
சுய உதவிக்குழு கடன் 10.30 %
NHFDC மாற்று திறனாளிகள் நலத்திட்டக் கடன் ஆண் - 5.00 %
பெண் - 4.00 %
TAMCO சிறுபான்மை வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக் கடன் ஆண் - 6.00 %
பெண் - 6.00 %
TAMCO சிறுபான்மை வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக் கடன் சுய உதவிக்குழு 6.00 %
ØTABCEDCO பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன் ஆண் - 6.00 %
பெண் - 6.00 %
TABCEDCO பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்திட்டக் கடன் சுய உதவிக்குழு 6.00 %

Details

Need Any Consultation

Send Message